31.10.2014

Viimmat vahkkoloahppa/ Endelig helg!


Mis lea leamašan kursa, dat álggii mannan maŋŋebárgga (21.10.14) ja bisttii gitta dán maŋebárgii (28.10.14). Olles vahkku kurssain. Kurssas mii oahpaimet mo galgá filbmet ja redigeret filmmaid iphon'as ja filbmet kámerain ja daid filmmaid redigeret datas. Lea leamašan guhkes vahkku, danin go mis lei kursa vahkkoloahpas maid, nu ahte mis ii lean friddja mannan vahkkoloahpa ja danin lea buorre go dál lea vahkkoloahppa!

Dát filbma lea ráhkaduvvon hárjehallan dihte. Dát lea filbmejuvvon iphon'ain ja redigerejuvvon iphone'as.
Denne filmen er lagd for øvingens skyld og er filmet og redigert med iphone.


Vi har hatt kurs, kurset begynte på Tirsdag i forrige uke (21.10.14) og varte til denne Tirsdagen (28.10.14). En hel uke med kurs. På kurset lærte vi hvordan man skal filme og redigere filmene på iphone, vi lærte også å filme med kamera og redigere disse filmene på data. Det har vært en lang uke med tanke på at vi hadde kurs i helga også. Så nå er det ekstra godt at det er helg!


Buorre vahkkoloahppa/ Buerie hielje/ God helg!

-Henriette, Felicia ja Ánne Inger

17.10.2014

Mov voestes TV-aamhtse.

Manne dan madtjeles jih feejene! Juste goh maana mij ieskien liereme sygkeldidh...
Jååktan mov voestes TV-aamhtsem saadtesovveme sjidti, öövre luste!
Goh manne aerebi tjaaleme, manne tuhtjem dan luste vuejnedh gosse riejries aamhtsem sjædta, gaajhkh mestie bietskeme jih jeatjahdehteme, dihte lea, maam manne sijhtem dom gohtjesovvedh: Egoboost2000 :) Muvhtene cm guhkebe sjædta!
Daan aereden aktem mailem aaj åadtjoejim, dom mailem mov vaajmoem baahkedi! <3

"Felicia, Felicia...Manne dan madtjelovvem gosse dov gïelem govlem.
Mov öövre goh giknjelassh båetieh jih ussjedem ahte båetije biejjide saemien gïele edtja jieledh gosse almetjh goh datne gååvnese. Datne dan tjielkeslaakan saemesth!

 Håhkesjem datne sïjhth jåerhkedh dejnie dov journaliste barkojne.
datne daerpies!"

Dihte dan luste journalistikine barkedh jih gielem nuhtjedh gosse dagkeres tjaebpies baakoeh åadtjoe!
Dle manne berre sijhtem jåerhkedh.

Daenbien bearjadahke, jih maahta berre buerebe sjidtedh!
Buerie hïelje!


Jag är så stolt och glad! Precis som ett barn som nyss lärt sig cykla...
Igår blev min första TV-sak sänd, verkligen roligt!
Som jag tidigare skrivit, tycker jag att det är så kul att se när det blir en färdig sak av allt som man klippt och redigerat. Det är, vad jag vill kalla det: egoboost2000 :) Man blir någon centimeter längre!
Imorse fick jag även ett mail, det mailet värmde mitt hjärta! <3

"Felicia, Felicia... Jag blir så glad när jag hör ditt språk.
Det är nästan så tårarna kommer och jag tänker att sydsamiskan kommer leva även i framtiden när det finns personer som dig. Du pratar så klart!


Hopps du vill fortsätta med ditt journalistiska arbete.
Du behövs!"

Det är så roligt att arbeta med journalistik och använda språket när man får sånna här fina ord!
Då vill jag bara fortsätta.

Idag är det fredag, och det kan bara bli bättre!
Trevlig helg!

Felicia 

15.10.2014

Gaskevåhkoe abpe biejjien!

Daan biejjien manne akte aamhtse raadijovasse dorjeme, øøvre luste "raadijove darjodh".
Dom aamhtsem maehtede jirreden govledh, Åarjel faaroesne:)
Jirreden edtjem mov TV-aamhtsem riejriestalledh, jih jis gåerede guktie sijhtem, dle maehtede dom bearjadahken vuartasjidh. Håhkesjem hijven sjædta! 
Åenehks tjaalege manneste daenbien, bene im riekte daejrieh maam edtjem tjaeledh...
Muvhtene raajesh gujhth sjidti.

Idag har jag gjort ett reportage till radio, det är så kul att "göra radio"!
Det kan ni höra imorgon, i Åarjel faaroe (sydsamiskt magasin)
Imorgon ska jag göra klart min TV sak, och om det går som jag vill, så kan ni se den på fredag. Hoppas det går bra!
Kort inlägg från mig idag, men jag vet inte riktigt vad jag ska skriva...
Några meningar blev det i alla fall.Utnieh hijven!
Hadet bra!

Felicia 


13.10.2014

Oslo mátki

Mannan vahkku mii leimmet Oslos báddemin Ribat-Rábat mánáid-tv. Min bargu lei báddet jiena ja dat manaid bures. Mii finaimet ruskaduvnnis gos ledje varalaš bazahusat, finaimet maiddái glássa ruskaduvnnis. Doppe mii beasaimet oaidnit mo sirre ruskkaid ja mii dáhpáhuvvá ruskkaiguin maŋŋá go mii leat bálkestan daid. Mii oahpaimet manne lea dehálaš sirret ruskaid. Dat lei hui gelddolaš fitnat doppe.

Mii boraimet ollu njálgga biepmuid iešguđet borranbáikiin. Mis lei maid áigi geahččat ja oastit biktasiid jna... Fiinaimet Kinos maid, geahččaimet dárogiel filmma "Børning". Das gal beasai boagustit, somas filbma. Mis lei somás váhkku Oslos!


Forrige uke var vi i Oslo og filmet Ribat-Rábat mánáid-tv (barne-tv). Våres jobb var og ta opp lyden, og det gikk bra. Vi var på forskjellige gjenvinningsplasser, blant annet der de sorterer farlig avfall og på glass og metallgjenvinning. Der fikk vi se hvordan de sorterer søppelet og hva som skjer med søppelet etter at vi har kastet det. Vi lærte hvorfor det er nødvendig og sortere søppelet. Det var spennende og se hvordan prosessen foregår.

Vi spiste mye god mat på forskjellige restauranter. Vi fikk også tid til å shoppe. Vi var på kino og så på filmen "Børning". Filmen var bra og artig. Vi hadde en veldig koselig uke i Oslo!
Syklus nammásaš ruskaduvdnis govvemin. Filming på Syklus gjenvinning. 
Ánne Inger
Dá lea hálla gos glasopora ráhkaduvvo. Inne i hallen hvor galsopor blir lagd.
Dien uvnnas ráhkaduvvo glasopor, ja uvnnas lea sulli 900 gradá.
I denne ovnen blir glasopor laget, i ovnen er det ca. 900 grader.
(Loga eambbo glasopora birra dáppe/ Les mer om glasopor her: www.glasopor.no)
Metálla mii lea sirrejuvvon. Metall som er sortert

Henriette, Heidi ja Ánne Inger Syklusa olggobealde
Glasopor hállas dieđuid oažžumin. Informasjon inne i glasopor hallen.
Filbmemin go deavdá guorbmebilii glasopora. Filmer når glasopor blir lastet inn i traileren. 
Gurremin metállaid ja glásaid. Tømming av metall og glass.
Čuovgasensor mii sirre šelges ja ivdne glásaid. Lyssensor som sorterer farget og klart glass.  

Garjá lea veahkkin sirremin ruskkaid ja telefovnnaid.
Kråka hjelper til meg og sortere søppel og telefoner. 

Henriette, Lemet Ailo, Ánne Inger ja Felicia šloahta ovddabealde/foran slottet. 
Oslo Opera viessu. Operataket 
Vi torde prøve Raw sjokoladekake
Raw ostekake
Vanlig sjokoladekakeKyllinspyd med nudler-Felicia, Henriette ja Ánne Inger.03.10.2014

Mánáid-TV våhkoe

Daan våhkoen mijjieh Maanaj tv'sne.
Dæjstan limh Gairasmoensne. Leavnjan lihke. Desnie orre programmh ribat-rábátse guvviehtimh. Øøvre luste vuejnedh guktie barkieh!
Mijjieh aaj akte filmetjem darjoejimh, "Behind the scenes" gohtjesåvva.
Jååktan mijjieh åadtjoejimh statistide årrodh aaj, hijven hov!
Dom stuhtjem maehtede rætnoe vuejnedh :)

Båetije våhkoe edtjebe Olslose vuelkedh. Desnie edtjebe vielie ribat-rábátse guvviehtidh.
Naagken dejstie mah maanaj tv'sne barkieh joe danbien vuelkieh, juktie edtjieh juelkietjengkerem tjiektjedh. Dagkeres 'intern NRK turnering'.
Jinjh lahkoe!

Buerie hïelje mijjeste
/Felicia, Henriette jih Ánne Inger :)


Lemet Ailo filmer till ribat-rábát


Den här veckan är vi på Mánáid TV (barne tv).
I tisdags var vi i Gairasmoen, nära Lakselv. Där filmade vi för nya program av ribat-rábát.
Det var väldigt kul att se hur de jobbar!
Vi gjorde också en liten film, "Behind the scenes".
Igår fick vi även vara statister, supert!
(Den snutten kan ni se här:http: http://www.nrk.no/sapmi/sametingets-historie...kort-fortalt-1.11970598)

Nästa vecka åker vi till Oslo. Där ska vi filma mer till ribat-rábát.
Några av de som jobbar på Mánáid TV åker redan idag, de ska nämligen spela fotboll, en så kallad 'intern NRK turnering'.
Lycka till!

God helg från oss
/ Felicia, Henriette och Ánne Inger :)

Henriette och Ánne Inger i Gairasmoen
Statisterna