29.01.2015

Ođđa artihkkal neahtas

Hei!

Mun lean ráhkadan ođđa ášši nehttii dál, dat publiserejuvvui ikte eahkes. Artihkkalis lea sihke filbma, rádio jietna ja teaksta. Artihkkalis beasat oaidnit maid nuorra badjegándda, Máhtte Ailu Utsi Gaup bargá go son lea ealu vuojeheamen. Geahča artihkkala maid lean ráhkadan dás: :http://www.nrk.no/sapmi/samegillii/buola_-ii-hehtte-su-govvideames-1.12176969


Máhtte Ailu Utsi Gaup Hei!

Jeg har lagd en ny sak til nett, den ble publisert i går kveld. I artikkelen finner du en liten film, radio intervjuet og tekst. I artikkelen kan du se hva den unge reindriftsutøveren Máhtte Ailu Utsi Gaup når han er å kjører reinene. Se på artikkelen her:
http://www.nrk.no/sapmi/samegillii/buola_-ii-hehtte-su-govvideames-1.12176969


Henriette 

21.01.2015

Ođđa ášši neahtas dál

Mis lea leamašan guhkes juovlaluopmu ja eat leat šaddan blogget guhkes áigái. Mannan vahkku mii álggiimet bargui fas, mun ja Ánne Inger barggaime Kárášjogas, ja Felicia fas barggai Mørsilas. Muhto dán vahkku gal leat mii buohkat Kárášjogas. Mannan vahkku finaime moai, Ánne Ingerin Bieskkenjárggas. filbmemin ja báddemin rádio jiena Ándde-Máret Niillasa luhtte. Son lei hui guoibmás ja somás olmmoš. Dál sáhtát neahtas geahččat dán ášši. Čujuhus lea: http://www.nrk.no/sapmi/samegillii/guossela_is-olmmo_-1.12161284
Dás beasat sihke lohkat Niillasa birra, oaidnit filmma su birra ja maiddái guldalit rádio jearahallama!


Dá lea Ándde-Máret Niillas ja Ánne Inger Bieskkenjárggas. 


Vi har hatt en lang juleferie og dermed har vi ikke blitt å blogge på lenge. Vi begynte på jobb igjen i forrige uke, jeg og Ánne Inger jobbet her i Karasjok i forrige uke, mens Felicia jobbet hjemme i Mørsil. Men den her uka er vi alle på plass i Karasjok. Forrige uke dro jeg og Ánne Inger til Bieskkenjárga for å filme og ta opptak av Nils Johnsen, en koselig og morsom person. På nett finner du saken vi lagde om han.
Link: http://www.nrk.no/sapmi/samegillii/guossela_is-olmmo_-1.12161284
Her kan du lese litt om Nils, se film om han og høre på radio intervjuet!

Henriette

20.01.2015

Tsïengelen 20n.b 2015

Lahkoe orre jaepie gaajhkesidie!
Tsïengelen rætnoe vaaseme, bene ibie mijjieh guhkies aejkien daennie bloggesne orreme.
Dan åvteste sijhtebe lahkoehtidh!

Dej minngemes våhkojde mijjieh hov ovmessie aatigujmie barkeme.
Jåvli åvtelen 'øøhpehtimmiem' gaalhkajin, jih dan mænngan mijjieh åådtjeme jijtje barkedh.
Mijjieh ennje learohkh daesnie, bene daelie hov åådtjebe pryøvedh guktie lea journalistine barkedh, rïekteslaakan :P

Øøvte våhkoen manne gåetesne barkim, jih måantan bååstede bøøtim.
Hijven gåetesne årrodh! Tjidtjien beapmoe byøpmedidh, liegkestidh åehpies almetjh råekedh jih ovmessie gåetiestøøkh darjodh... Leam bearkoe soevestamme, bååhkesjamme jnv.

Rætnoe gujhth goevte daesnie jih learohketijjiem nåhka.
Gieltegs sjædta vuejnedh maam dellie sjædta...

Daate ånnetji manneste, utnieh hijven!


Gott nytt år till alla!
Januari har snart passerat, men vi har inte varit här på bloggen på länge.
Därför vill vi önska alla ett gott nytt!

De senaste veckorna (månaden?) har vi jobbat med diverse saker.
Före jul blev vi färdiga med 'introduktionstiden', och efter det har vi fått jobba på egen hand.
Vi är fortsatt praktikanter här, men nu får vi prova oss på hur det är att vara journalist, på riktigt :P

Förra veckan jobbade jag hemma, och i måndags kom jag tillbaka hit.
Det var skönt att vara hemma en tur! Äta mor sin mat, ta det med ro, träffa nära och kära och göra lite sånt hemmastyr... Jag har rökt kött, bakat osv.

Snart är februari här, och då är praktikanttiden över.
Det blir spännande att de vad det blir efter det...

Det var litegrann från mig, ha de gott!

Felicia