26.09.2014

Praktikánta Ánne Inger

Hei bloggalohkkit! Mun lean Ánne Inger T. Birkely, ja lean 20 jagi boaris. Lean eret sihke Kárášjogas ja Guovdageaidnus, muhto lean orron Guovdageaidnus eallenagi. Viimmat lei vejolašvuohta fárret Kárášjohki, ja lean ilus go mun lean okta dain gii lean ozzon praktikánta virggi. Mun ohcen dan virggi NRK Sápmái, vuoi beasan oahppat ja geahččálit iešguđetlágan barguid media ja journalistta máilmmis. '' Learning by doing'', Dát lea buorre ordnet mu mielas, das beassa oahpasmuvvat dan bargui bargguid čáđa. Lean loaktan bures, ja mánnu lea juo golihan! Lean oahpan olu dan radjai, ja jus ná joátka, de gal šaddá dát jáhkebealle hui somas ja gelddolaš praktikánta áigodat.

Ja muđui.... Astoáigges liikun buoremus leat olgun luonddus, ja hárjehallat! :-D


- ÁITB

19.09.2014

Bearjadahken, skïereden 19 n.b

Åjejåj, daelie joe bearjadahke vihth! Joe bearjadahke?!
Tijjie dan vaarki vaasa, rätnoe gujhth jåvle vihth... Ij goh ennnje, bene rätnoe!

Dan våhkoen mijjieh reeportasjigujmie barkeme. 
Öövre gieltegs nuhtjedh iebnem maam gaavneme jih tjööngkeme, dejnie barkedh, jeatjahdehtedh jih bietskedh. Nov gujhth ånnetji geerve aaj! Jijnjh mij tjuara ussjedh! Maam åadtjoe jiehtedh/ij jiehtedh, guktie edtja reeportasjem öörnedh. Lea riektes "öörnegisnie" daelie? Buerie tjoeje? Staaran jeehtim? j.n.v. Bene nov amma gaajh luste gosse minngemosth åadtjoe riejries aamhtsem govledh! Mov jijtje aamhtsem, maam manne dorjeme!

Gaskevåhkoen manne åadtjoejim Leavnjese dåeriedidh. Dihte lij mov voestes "barkoefealadimmie". Saemien gærhkoerarie tjåangkoe utnin, jih manne edtjim Saemien åålmegen åejvie goerehtalledh, mij aaj lij desnie. Im manne hinnim dom aamhtsem rejriestalledh, bene manne Åarjelsaaarnan dom bijre bievnim, jih duarstan eelkim orre aamhtsine barkedh.
Dihte hijven sjidti, jih båetije våhkoe, däjstan skïereden 23n.b maehtede dom Åarjelfaaroesne govledh :) Muejhtieh govledh dellie!

Åjejåj, nu är det redan fredag igen! Redan fredag?!
Tiden går så fort, och snart är det jul igen... Inte riktigt än, men snart!
Den här veckan har vi jobbat med reportage. Det är riktigt spännande att använda materialet man har hittat och samlat, jobba med det, redigera och klippa. Men nog är det lite svårt också! Det är mycket som man måste tänka på! Vad man får säga/inte säga, hur man ska lägga upp reportaget. Är det i rätt ordning nu? Är ljudet bra? Sa jag rätt? osv.
Men nog är det bra roligt när man till sist får lyssna på ett färdigt reportage/klipp! Mitt egna reportage, som jag har gjort!

På onsdagen fick jag följa med till Lakselv. Det var min första 'jobbresa'.
Samiska kyrkorådet hade möte där, och jag skulle intervjua ordföranden i samisk menighet, som också var där. Jag hann inte få färdigt det inslaget den dagen, men jag informerade Åarjel saernieh (sydsamiska nyheter) om det, och på torsdagen började jag arbeta med ett nytt inslag. Det blev bra, och nästa vecka, tisdag den 23:e september kan ni höra det i Åarjel faaroe :) Kom ihåg att lyssna då!


Buerie hïelje gaajhkesh dovnesh! God helg allihopa! (Jaa, rätnoe badth/snart i alla fall)

FeliciaMitt første blogginnlegg


Álggus ferten beare dadjat ahte mun in lean goassege bloggen ovdal, nu ahte mun in leat sihkar maid galggan čállit.. Muhto mun geahččalan; mun lean Henriette Johnsen Joks. Mun lean 19 jagi boaris ja lean Kárášjogas eret. Mun liikon govvet ja redigeret, ja danin mun ohcen praktikánta virggi. Dál lea juo goalmmát vahkku, ja mii leat ollen ollu juo bargat golmma vahkkus. Mis lea leamaš hárjehallan njuolggosaddagii radios, mii leat oahppan jearhallan teknihkaid ja mii leat oahppan redigeret jna. Mii leat olu oahppan golmma vahkkus, ja áigi lea hurgán.  Dán vahkku leat mii bargan reportášan, maid ieža galggaimet rahkadit. Lei álggos vehá issoras, muhto dat manai bures. Otne mun gárvejin reportáša, ja doaivumis dat boahtá radioi fargga.  

Dássážii lea praktikánta áigi leamašan hui somá ja gelddolaš, ja doaivvun ahte áigi ovddas guvlui maid šaddá somá ja gelddolaš!

Innledningsvis vil jeg bare si at jeg aldri har blogget før, så jeg er ikke helt sikker på hva jeg skal skrive.. Men jeg prøver; jeg heter Henriette Johnsen Joks, er 19 år og er fra Karasjok. Jeg liker å fotografere og redigere, og dette er grunnen til at jeg søkte på praktikant stillingen. Vi er i uke tre allerede, og vi har gjort mye på denne korte tiden. Vi har hatt direktesending på radio, lært intervjuteknikker og i tillegg lært å redigere lydfiler osv. Vi har lært mye på tre uker, og tiden har fløyet av gårde.  Denne uken har vi jobbet med reportasjer, og vi skulle dra ut på oppdrag å lage en reportasje selv. Det var litt skummelt, men det gikk bra. Jeg gjorde ferdig reportasjen min i dag, og forhåpentligvis kommer den på radio snart. 

Hittil i praktikant tiden har det vært artig og spennende, og jeg tror tiden fram blir minst like artig og spennende!

-Henriette Johnsen Joks

16.09.2014

Dæjsta, skiereden 16n.b 2014

Golme våhkoeh joe vaaseme, jih daelie manne daesnie, akte stovlesne, NRK Saepmesne tjahkesjeminie. Manne leam akte dejstie praktikantide daan jaepien, jih mov laavenjasse daelie lea: Tjaelieh ånnetji dov jijtje bijre! Manne leam Felicia Löfgren, åarjelsaemien nïejte, göökteluhkiegöökte (22) jaepien båeries, Mörsilste. Akte onne voene Jïemtesne, Luvlieluspen (Staare) lihke. Mov eejehtimmesne manne lyjhkem bijre jaarkan fealadidh, almetjh råakedh, gåarodh, svaarkelidh jih ålkone årrodh. Bijjene vaeresne jih skåajjesne. Tjaktjegen lyjhkem möörjedh!
Im manne tuhtjh dan aelhkie mov jijtje bijre tjaeledh...
Maam almetjh sijhtieh daejredh? Daelie manne soptsteme gie manne leam, man båeries jih gubpede båatam, bene man åvteste manne 120 mijlh juhteme, diekie Karasjohkese?
Jo, dam edtjem soptsestidh. Manne iktesth iedtjem mediase utneme. Lyjhkem almetjh råakedh, lyjhkem tjaeledh, jih jis datne mov voelpide gihtjh, dle dah jiehtieh ahte manne daan væjkele soptsestidh... Kaanne fer jijnjh, haha! Manne funterdamme jis daate barkoe lea dan luste jih gieltegs goh vienhtem? Jis lea sjieteles barkoe munnjien? Jis edtjem vaestiedassh åadtjodh, dle tjoerem gujhth pryøvedh! Jih daate lea öövre buerie nuepie! Juste dan åvteste manne leam daesnie, akte stovlesne , NRK Saepmesne tjahkesjeminie.

Tre veckor har redan gått, och nu sitter jag här, på en stol på NRK Sápmi.
Jag är en av årets praktikanter, och min uppgift nu är: Skriv lite om dig själv!
Mitt namn är Felicia Löfgren, sydistjej, 22år från Mörsil. En liten by i Jämtland, nära Östersund.
På min fritid reser jag gärna omkring, gillar att  träffa folk, sy, fika och vara utomhus. Till fjälls och i skogen. Om hösten tycker jag om att plocka bär!
Jag tycker inte att det är så enkelt att skriva om mig själv... Vad vill folk veta?
Nu har jag berättat kort om vem jag är och vart jag kommer ifrån, men varför har jag flyttat 120mil, hit till Karasjok? Jo, det ska jag berätta. Jag har alltid haft ett intresse för media. Jag tycker om att träffa folk och skriva. Och frågar du mina vänner så säger de att jag är duktig på att prata... Kanske lite för mycket ibland, haha! Jag har funderat på om det här yrket är så kul och intressant som jag tror? Är det ett yrke som passar mig? Om jag ska få svar på det, så måste jag prova! Och det här är ett ypperligt tillfälle! Just därför sitter jag här, på en stol, på NRK Sápmi.

På återseende!
Felicia